PostHeaderIcon แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เพื่อ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะการททำวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯข้อที่ 2 และ 3 คือการททำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นการรวบรวมความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของ วิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และ จากเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร หนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง ทางคณะผู้จัดหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์และบุคลากรภายใน วิทยาลัยฯ และผู้สนใจทั่วไป กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

เอกสารดาว์โหลด  >> แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <<

PostHeaderIcon การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในทุกสาขา ทั้ง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2.  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ
4.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/

 

PostHeaderIcon

ลักการและเหตุผล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนสอน รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกทางวิชาการ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านจิตวิทยาของประเทศไทยอีก ๕ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางจิตวิทยา ในหัวข้อเรื่อง “Thailand National Conference on Psychology: Empowering People in the World of Change (TNCP 2016) ปลุกพลังแห่งจิตใจให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและ ผู้ศึกษาทางจิตวิทยาในทุกแขนง รวมทั้งนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับสร้างแนวทางการจัดการชีวิตและสังคมไทยให้พัฒนาต่อไป อย่างสง่างามในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยโครงการฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ยิ่งในวงการวิชาการและวิชาชีพทางจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีสำหรับ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นภายนอก จึงได้เสนอเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ (TNCP2017) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยาและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทางจิตวิทยาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษาทางจิตวิทยา
1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ภาควิชาจิตวิทยาภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095 – 964 – 9572

Email RU.TNCP2017@gmail.com  (www.TNCP2017.com)

 

 

 

PostHeaderIcon การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” เป็นงานวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา ภาคีเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในระดับชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) หรือบทความวิจัย (Research Articles) พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากหลากหลายศาสตร์สาขาวิชา อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนงาน ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทั้งนี้ บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป

PostHeaderIcon การประชุมวิชาการ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”

การประชุมวิชาการ

“สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน  2559
ห้องประชุมวายุภักดิ์  ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นื่องด้วยสมาคมบริบางผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขและบุคคลทั่วไปมีความตระหนักเข้าใจเรื่องสุขภาวะที่ดีในระยะท้ายของชีวิต อีกทั้งพัฒนารูปแบบและระบบบริการสาธาณณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายให้เกิดการบริการเป็นองค์รวมและมีความต่อเนื่อง มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่อเนื่อง 3 ปี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในหัวข้อ “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายที่ดี” จึงขอเชิญ ท่าน และ บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานโครงการฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โปรดแจ้งความประสงค์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ Email : Thaipsocie@gmail.com   หรือ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคาร 8

ดาวน์โหล Brochure

PostHeaderIcon International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกันคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable

Development Goals

ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น

การประชุมประกอบด้วย

1. การเสวนาทางวิชาการ

2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปรเตอร์

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.unsdgs-npru.com/

PostHeaderIcon งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

กรมควบคุมโรค จัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2559

ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลงานวิชาการ

สนใจติดตามรายละเอียดได้ทาง http://aidssti.ddc.moph.go.th/nas/

 

PostHeaderIcon การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ

ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา บุลากรในห่นวยงานทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการในครั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นวันลาฯ

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Email : ird_ssru@ssru.ac.th

ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ ศธ0567.15/312 ลงวันที่ 16 เมษายน 2559

PostHeaderIcon แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัย

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะการทาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯข้อที่ 2 และ 3 คือการทาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นการรวบรวมความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และจากเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร หนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง

ทางคณะผู้จัดหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯและผู้สนใจทั่วไป

>>  เอกสาร Download  แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการเขียนโครงร่างการวิจัย <<

PostHeaderIcon บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่สนใจผลิตผลงานวิชาการประเภทตำราสามารถตรวจสอบ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาที่ สกอ. รับรองได้จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตาม website นี้

http://aps.mua.go.th/Public/DataExpert2.aspx

ฝากข้อความ

Loading

WP Shoutbox
ชื่อ
Message
Smile